بررسی تاثیر تغییرات GSIسقف بلاواسطه بر طول گام تخریب دوره ای معادن زغال سنگ با استفاده از روش عددی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، گروه مهندسی معدن ،تهران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، گروه مهندسی مکانیک واحد تهران جنوب، تهران

4 عضو هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

روش استخراج جبهه کار طولانی یکی از پرکاربرد ترین روش ها در استخراج معادن زغال سنگ است. از مهمترین پارامترهایی که در ایمنی
و موفقیت عملیات استخراجی به روش جبهه کارطولانی موثر می باشد، تخمین طول گام تخریب دوره ای است. چرا که در نظر گرفتن
طولی کمتر از مقدار واقعی، می تواند با انتخاب سیستم نگهداری ناکافی، جان معدنکاران را به خطر اندازد و همچنین در نظر گرفتن
طولی بیشتر از مقدار واقعی، هزینه های اضافی را به معدن تحمیل نماید. از طرفی وجود ناپیوستگی های موجود در سقف بلاواسطه
تاثیرات منفی در طول گام تخریب معادن زغال سنگ دارد. در این تحقیق براساس مدلسازی های عددی متعدد با مقادیر متفاوت GSI
طول گام تخریب برای هر حالت از GSIمحاسبه گردیده و معادله طول گام تخریب بر اساس تغییرات GSIتعیین گردیده است. به
منظور ارزیابی نتایج مدل ارائه گردیده، نتایج حاصل از بررسی طول گام تخریب دوره ای در یازده پانل از معادن هندوستان با نتایج مدل
مذکور، مورد ارزیابی قرار گرفته است. با بررسی انجام شده، ملاحظه گردید که نتایج حاصل از مدل ارائه گردیده و نتایج مقادیر عملی گام
تخریب دوره ای معادن هندوستان، به خوبی با هم منطبق می باشند

کلیدواژه‌ها