ارائه روشی نوین در تحلیل پایداری تونل با معرفی نمودار جدیدی برای منحنی اندرکنش زمین؛ مطالعه موردی: تونل انحراف آب سد گرین

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 عضو هیئت علمی گروه معدن دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

3 عضو هیئت علمی گروه مهندسی معدن، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

مهمترین مسأله در طراحی و اجراء یک پروژه تونلسازی، انتخاب مناسب الگوی حفاری و سیستم نگهداری، بهمنظور پایداری تودهسنگ
و کاهش گسترش ناحیه پلاستیسیته میباشد. در این میان، تعیین مقدار جابجایی قبل از نصب سیستم نگهداری از اهمیت فراوانی
برخوردار است. وقتی که تونلی حفر میشود تا قبل از اینکه سی ً ستم نگهداری نصب شود، قطعا یک جابجایی در دیواره تونل رخ خواهد
داد که میزان این جابجایی حدود 35 -45درصد جابجایی نهایی تونل میباشد. تعیین این جابجایی با استفاده از؛ الف) مقادیر مشاهدهای
با حضور در محل ساخت تونل، ب) بهروش عددی و با کمک نرمافزارهای المان محدود سهبعدی و یا مدلسازی متقارن المان محدود، ج)
با استفاده از روابط تجربی و نمودارهای ارائه شده توسط پنت و ولاکوپولوس- دایدریکس امکانپذیر میباشد. در این مقاله روش همگرایی-
همجواری بهمنظور رسم منحنیهای مشخصه زمین بکار گرفته شده تا ترخیص تنش اعمالی به مدل، معادل با همگرایی بهوجود آمده تا
لحظه استقرار پوشش مورد محاسبه گردد. این تحقیق ارائهدهنده نموداری جدید از منحنی اندرکنش زمین میباشد که برخلاف نمودارهای
متداول در محور قائم آن از روند کاهشی مدول تغییر شکل استفاده شده است. در انتها نیز ضریب ایمنی سیستم نگهداری پیشنهادی با
سه روش متفاوت محاسبه شده است

کلیدواژه‌ها