بررسی ژئوشیمیایی و پتروژنز توده های گرانیتوئیدی حسن سالاران (جنوب شرق سقز

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

توده گرانیتوئیدی حسن سالاران در پهنۀ ساختاری سنندج- سیرجان واقع شده است. این توده به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم
می شود. بخش شمالی آن شامل گرانیت، گرانودیوریت و تونالیت بیوتیت و هورنبلند دار، است که در آن آنکلاوهای میکروگرانوالار با
سطح مقطع دایره ای تا بیضی شکل از جنس میکرو گرانودیوریت تا تونالیت دیده می شود. بافت اولیۀ این سنگ ها بیشتر گرانولار،
پورفیریتیک، گرانوفیری و گرافیک بوده و بافت ثانویۀ آنها کاتاکلاستیک و میلونیتی است.بخش جنوبی شامل آلکالی فلدسپار گرانیت،
آلکالی سینیت و کوارتز سینیت با بافت غالب گرانوالار پورفریتیک با خمیرۀ دانه متوسط وپرتیت است. با توجه به نتایج آنالیز عناصر
اصلی وکمیاب بخش شمالی از این تودۀ گرانیتوئیدی خصوصیات ژئوشیمیایی گرانیت های تیپ Iرا نشان می دهد که احتمالاً در
ارتباط با زون فرورانش حاشیۀ قاره ای است. همچنین تغییرات عناصر اصلی و کمیاب این سنگ ها بیانگر فرآیندهای تفریق و گاه آلایش
پوسته ای است. بخش جنوبی آن گرانیت های تیپ ، Aمرتبط با محیط های کششی درون صفحه ای می باشد. با توجه به مطالعات
ایزوتوپی انجام شده گرانیت های بخش جنوبی قدیمی تر از بخش شمالی می باشند

کلیدواژه‌ها