نشست زمین و کاهش سطح آب زیرزمینی در منطقه ایوانکی -گرمسار

نویسنده

عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

دشت های گرمسار و ایوانکی در حاشیه جنوبی البرز مرکزی کویر قرار گرفته و مناطق مرتفع و حوضه های مرکزی را به هم ارتباط
می دهند بدلیل وجود آبرفت های حاصل از فرسایش کوه های البرز توانسته است سفره های آبخوانی را تشکیل دهد . بررسی های
زمین شناسی نشان می دهد وجود توده های تبخیری و گنبد های نمکی سازند قرمز پایینی و بالایی باعث افزایش درجه شوری و
همچنین املاح نمکی و سولفاته در آبرفت ها تآثیر زیادی در تخلخل رسوبات داشته است .
اندازه گیری های چاه های مشاهده ای حاکی از افت سالانه زیادی در سطح آب زیر زمینی در 16ساله گذشته داشته . و باتوجه به
روند بهره برداری از منابع آب در گذشته این موضوع برای سی سال قبل قابل تعمیم و مشابه خواهد بود . کاهش حداقل 27متر
از سطح آب بر اساس بر آورد ها و محاسبات حدود 60-50سانتی متر نشست کلی را در زمین باعث شده و در طی بیست سال
آینده در حدود 30-20سانتی متر نیز نشست پیش بینی می شود . از عوارض کاهش آب زیر زمینی در این منطقه می توان به وجود
شکاف ها و شکستگی های عمیق در زمین ، فروچاله ها و شکست بناهای موجود اشاره کرد. لذا ضرورت توجه جدی به مدیریت
منابع آب و لحاظ نمودن ویژگی های زمین شناسی مهندسی در اجرای پرژه های عمرانی از جمله چالش های آتی منطقه خواهد بود

کلیدواژه‌ها