مطالعه تاثیر بارش بر تغییرات میکروبی منابع آب کارست در منطقه شاخص خشک و نیمه خشک،مطالعه موردی:منابع کارستی انتخابی حوضه مهارلو،شیراز

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هر آبخوان کارستی دارای ویژگیهای منحصر به فردی از لحاظ هیدرودینامیکی و الگوی جریان و نفوذ میباشدو مطالعات متعدد اخیر نشان داده است که پاسخ آخوان های کارستی به وقایع نفوذ آب از اهمیت والایی برخوردار است.پاسخ کیفی آب در مناطق کارستی ،نسبت به وقایع بارش تاثیر می پذیرند.این مطالعه نشان میدهد که بارش بر خصوصیت میکروبی آب در آبخوانهای کارستی در محیط های خشک و نیمه خشک بطور متفاوتی تاثیر میگذارد.همچنین مطالعات انجام شده مشخص نمود که در دوره های خشک و تر منطقه شاخص نیمه خشک مهارلو ،غلظت میکروبی آب پس از واقعه بارش تاثیر می گیرد ولی مجموع وقایع بارش رابطه مشخصی با تعداد کل میکروبهای شمارش شده در منابع مورد نظر ندارد و باید در هر واقعه بطور مجزا بررسی گردد.

کلیدواژه‌ها