بیواستراتیگرافی گذر کامپانین-مائستریشتین و دانین بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک در منطقه گلندرود دامنه های شمالی البرز مرکزی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

برش سطح الارضی گلندرود واقع در کوه های البرز مرکزی در شمال ایران بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک جهت تعیین و تفکیک بیوزون های جهانی و بررسی تغییر و تحولات مرز کرتاسه-ترشیری(K/T) انتخاب گردید.ثبت بیوزون های مائستریشتین انتهایی و اوایل پالئوسن حاکی از آن است که احتمالا رسوبگذاری گذر کرتاسه-ترشیری پیوسته بوده است.مطالعات در این مقطع حاکی از آن است که الگوی انقراض و بقای گونه ها شباهت زیادی به مقطع استراتوتیپ El Kef و Elles تونس داشته است.
در برش گلندرود تمامی گونه های استوایی و نیمه استوایی کرتاسه تا قبل از مرز کرتاسه -ترشیری و یا در مرز منقرض شده اند.و تنها 5 گونه از 31 گونه کرتاسه از مرز کرتاسه-ترشیری عبور کرده و همراه با گونه های نوظهور دانین بافت می شوند.از مشخصات اصلی گونه های باقی مانده می توان به اندازه کوچک،تزئینات کم و گسترش جهانی آنها و از گونه های منقرض شده اندازه بزرگ،ترئینات زیاد و گسترش محدوده جغرافیایی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها