میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند قم در منطقه خورآباد -ورجون

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

2 استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

3 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

سازند قم در برش منطقه خورآباد -ورجون با ضخامت 852 متر متشکل از سنگ آهکی نازک تا ضخیم لایه ،مارن،مارن گچ دار،ماسه سنگ و ماسه سنگ آهکی می باشد.مرز زیرین آن (بخشa) با سازند قرمز زیرین به صورت ناگهانی و با دگر شیبی خفیف است،ولی مرز بالایی آن (بخشf) با سازند قرمز بالایی به شکل تدریجی و هم شیب است.
همزمان با نمونه برداری،تغییرات لیتولوژی،چینه شناسی و ژئومورفولوژی واحدهای سنگی نیز مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج آن منجر به ترسیم ستون چینه شناسی سازند قم در محدوده مورد مطالعه گردید،نتایج حاصل از برسی های پتروگرافی و میکروفاسیس در کنار نتایج حاصل از بررسی های صحرایی منجر به تفکیک و تشخیص 8 میکروفاسیس کربناته در بخش های مختلف سازند قم گردید،این میکروفاسیس ها در محیط های جزر و مدی،سد،لاگون و دریای باز واقع شده است.بررسی رخساره ها و ترتیب توالی آنها در منطقه مورد نظر و مقایسه آنها با محیط های رسوبی امروزی و قدیمی نشان می دهد که رسوب گذاری این سازند در یک محیط دریایی گرم صورت پذیرفته است.همچنین رخساره های سازند قم در مقطع مورد مطالعه،در یک رمپ کربناته نهشته شده اند.

کلیدواژه‌ها