بررسی اثرات زیست محیطی در تالاب جنوب شرقی دریای خزر

نویسندگان

1 استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

2 دانشجوی دکترای عمران دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چکیده

در تحقیق انجام شده،به بررسی و ارزیابی اثرات زیست محیطی در تالاب محصور در کرانه های ساحلی جنوب شرقی دریای خزر پرداخته شده است.با استفاده از هر دو شیوه مدلسازی عددی و بررسی های میدانی به بررسی اثرات ناشی از تخلیه پساب یک مجموعه صنعتی مجاور ساحل در تالاب،پرداخته شده است.مدل عددی مورد استفاده ،یک مدل ترکیبی هیدرودینامیک و انتشار و پخش آلودگی در محیط سیال می باشد که با استفاده از داده های حاصل از اندازه گیری میدانی ،مورد واسنجی قرار گرفته استونتیجه اینکه در صورت عدم میرایی فراورده های آلوده کننده،به دلیل زمان زیاد مورد نیاز برای تبادل آب داخل تالاب و آب تازه دریا و جریانهای با رتبه پایین سرعت در آب داخل تالاب،امکان انباشتگی آلودگی داخل آن وجود خواهد داشت.
 

کلیدواژه‌ها