استفاده از باطله های گرانیتی در ترکیب بدنه های سرامیکی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز

2 دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی و علم مواد

3 دانشگاه بین المللی امام خمینی دانشکده فنی قزوین

چکیده

صنایع گرانیت حجم ضایعات بالایی تولید میکند که موجب آلودگی و تخریب محیط زیست میگردد.هدف از این پژوهش،بررسی و امکان سنجی استفاده از ضایعات سنگ گرانیت در صنعت سرامیک است.برای این منظور،ضایعات گرانیت از سنگ بریها تهیه شدند.مشخصه یابی پودر ضایعاتی به منظور تعیین مشخصه های فیزیکی و شیمیایی تئسط  XRD  TGA  DTA   انجام گرفت.سپس به منظور تعیین میزان مناسب قابل افزودن به ترکیابات سرامیک،از آنها در ترکیب فرمولاسیون بچ کاشی های پرسلاتی استفاده شد.همچنین جذب آب و استحکام خمشی سه نقطه ای نمونه ها مورد ارزیابی قرار گرفت.بررسی های ریز ساختاری توسط میکروسکوپ الکترونی رویشی انجام شد.نتایج نشان داد که بدنه های رفرموله شده دارای مشخصه های تکنولوژِکی مشابه کاشیهای گرانیتی رایج صنعتی است.میزان استفاده از ضایعات در مقیاس آزمایشگاهی به 30 درصد و در مقیاس صنعتی به 4 تا 8 درصد وزنی رسید.

کلیدواژه‌ها