بررسی تکامل حوضه های آبخیز وزنه و بانه با استفاده از منحنی های هیپسومتری بی بعد

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

3 کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

ویژگی های فیزیکی حوضه ها اثرات زیادی بر فرایند فرسایش دارند.از مهم ترین این پارامترها ارتفاع و توپوگرافی حوضه هاستکه به صورت مستقیم و غیر مستقیم اثرات زیادی بر فرسایش دارند.به عنوان نمونه ارتفاع حوضه نشان دهنده موقعیت اقلیمی آن است و از سویی ارتفاع در نوع بارش نیز تاثیر گذار است و با توجه به آن که هر بارشی نیز هیدرولوژی خاص خود را دارد در مساله فرسایش مهم است.از طرفی در انتخاب یک مدل برای بررسی تکامل حوضه ها،منحنی های هیپسومتریک به عنوان یک شاخص سنجش به شمار می روند.بنابراین به منظور تجزیه و تحلیل وضعیت فرسایش و رسوب گذاری و شناخت وضعیت تکاملی حوضه ها با دید مقایسه ای،در سطح حوضه های وزنه و بانه،جداول و منحنی های هبپسومتری بی بعد محاسبه و ترسیم و مقایسه شده اند.با توجه به آن مشخص می شود که رد حوضه وزنه،گسترش دشت و ارتفاع تا اندازه ای متعادل است و فاصله کم دو منحنی نشان دهنده نزدیک شدن حوضه به حالت تعادل است.در مقایسه در حوضه بانه،با توجه به وضعیت منحنی ها مشخص می شود که نسبت به حالت تعادل فاصله بیشتری دارد و حوضه جوانتری است.

کلیدواژه‌ها