مطالعه سنگهای آهکی پلاژیک کمپلکس افیولیتی شمال خاوری ایارن،شمال کاشمر

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

2 دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

3 استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده

در این بررسی رخنمونی از سنگ های آهکی پلاژیک کمپلکس افیولیتی شمال کاشمر(جزیی از افیولیت های سبزوار) واقع در 65 کیلومتری شمال شهرستان کاشمر و در نزدیکی روستای خضربیگ به ضخامت 85 متر مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه به منظور بررسی میکروفسیل ها و میکرو فاسیس های موجود در سنگهای آهکی پلاژیک کمپلکس افیولیتی شمال کاشمر انجام شده است.با توجه به مطالعات انجام شده بر روی مقاطع میکروسکوپی سن این واحد آهکی،کامپانین میانی تا مایستریشتین فئقانی تعیین گردید.فسیل ها عمدتا از فرامینیفرهای خانواده گلوبوترونکانیده ،گلوبیژرینوئیدیده،هدبرژلیده و هتروهلیسیده تشکیل شده اند.با توجه به بایوزوناسیون [11] (1985) Caron در این واحد آهکی 7 بایوزون:Globotruncanella , Globotruncanita elevate , Globotruncanita calcarata , Globotruncan ventricosa
 Abathomphalus mayaroensis  Gansserina gansseri, aegyptiaca Globotruncana , havanensis مشخص شده است.همچنین نام این سنگهای آهکی در برش مورد نظر طبق نام گذاری دانهام(1962)(13)،و کستون بایوکلاستی تا پکستون بایوکلاستی می باشند.با توجه به مطالعات ،فاسیس این سنگ آهکها بر اساس مدل اصلاحی ویلسون (1975)(24) مطابق با FZI و میکرو فاسیس استاندارد آنها بر اساس مدل فلوگل (2004)(14) مطابق با SMF2 است.نتیجه حاصل اینکه محیط رسوبی واحد کربناته مورد نظر یک محیط دریایی عمیق (دریای عمیق و حوضه کراتونی عمیق) همراه با رخساره پلاژیک می باشد.

کلیدواژه‌ها