انتخاب روش استخراج مناسب معادن سنگ تراورتن محلات با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

نویسندگان

1 مربی گروه مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

2 کارشناس ارشد مهندسی استخراج معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 کارشناس ارشد مهندسی استخراج معدن،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

4 مربی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

چکیده

امروزه برای استخراج سنگهای تزئینی از روشهای مختلفی نظیر روش سیم برش الماسه و ماشین اره زنجیری و جت آب استفاده می شود.این روش از جنبه های فنی،اقتصادی و زیست محیطی نسبت به هم دارای مزایا و معایبی هستند.بنابراین در استخراج یک معدن سنگ،انتخاب روش مناسب برای دست یابی به بهره وری بیشتر در عین رعایت ملاحظات فنی و زیست محیطی یک امر ضروری می باشد.در این مقاله جهت انتخاب روش استخراج مناسب معادن سنگ تراورتن محلات از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به کمک نرم افزار  Expert Choice استفاده شده است.برای انجام مطالعات و تصمیم گیری 8 معیار موثر در انتخاب روش استخراج شامل ملاحظات زمین شناسی،ملاحظات زیست محیطی و زمان بندی تولید یک بلوک،هزینه ،ایمنی و سلامت،کیفیت برش،سهولت کاربرد و نحوه استخراج و 3 روش شامل استخراج با سیم برش الماسه،ماشین اره زنجیری و جت آب در نظر گرفته شده اند.بر مبنای نتایج فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بر اساس معیارهای مذکور ،استخراج با ماشین اره زنجیری با وزن نهایی 0.471 مناسب ترین گزینه در میان روشهای نام برده انتخاب شد.نتایج تحلیل ها نشان می دهند که با جایگزینی روش استخراج با استفاده از ماشین اره زنجیری به جای روش مرسوم سیم برش،شرایط معادن سنگ تراورتن محلات از جنبه های فنی،اقتصادی،زمین شناسی و زیست محیطی بهبود می یابند.

کلیدواژه‌ها