شناسایی مناطق تحت حفاظت در شهرستان رودان از طریق ارزیابی چند معیاره مکانی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

2 دانشیار گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استادیار گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه

چکیده

شهرستان رودان با زیستگاه های متعدد و طیف وسیعی از گونه های حمایت شده در استان هرمزگان قرار دارد.به منظور حفاظت از گونه های حیات وحش لازم اسن اقدام عملی در این زمینه انجام گیرد.اهداف این مطالعه شامل،اولویت بندی و وزن دهی معیارهای حفاظت با هدف گزینش لکه های حفاظتی است.به همین منظور با استفاده از 5 معیار اصلی و 27 زیر معیار با استفاده از روش دلفی در نهایت 5 معیار اصلی و 24 زیر معیار برای گزینش مناطق تحت حفاظت برگزیده شد.این معیارها و زیر معیارها به طور جداگانه از طریق تحلیل سلسله مراتبی وزن دار و اولویت بندی شده و ضرائب تعیین شده به صورت مدل ریاضی برای تعیین مکان مناسب حفاظت ارائه شدد.برای تمامی زیر معیارهای برگزیده شاخص هایی که قابلیت تبدیل شدن به نقشه را داشتند،تعریف شد.سپس نقشه ها به محیط GIS وارد گردید و با استفاده از مدل ریاضی تهیه شده لکه های مناسب جهت حفاظت در شهرستان رودان شناسایی شد.
 

کلیدواژه‌ها