ارزیابی پتروفیزیکی سازند آسماری در میدان نفتی قلعه نار واقع در فروافتادگی دزفول

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زمین شناسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانشیار پژهشکده بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده

میدان نفتی قلعه نار در 40 کیلومتری شمال شهرستان اندیمشک واقع شده  و دارای دو مخزن به نامهای سازند آسماری و گروه بنگستان است.سازند آسماری با ترکیب سنگ شناسی ماسه سنگ آهکی،آهک ماسه ای با میان لایه های شیل یکی از مهمترین مخازن فروافتادگی دزفول به شمار می رود.به همین منظور در این مقاله به ارزیابی پتروفیزیکی سازند آسماری با استفاده از نرم افزار Geolog  پرداخته می شود که شامل تعیین ترکیب سنگ شناسی،حجم شیل ،تخلخل و اشباع آب است.بر همین اساس مناطقی که از لحاظ اقتصادی مناسب بهره برداری هستند،شناسایی شده است که شاما منطقه A1 دارای میانگین تخلخل 2%،میانگین اشباع آب 55%و میانگین حجم شیل 7.5% است.منطقه A2 دارای میانگین تخلخل 12%،میانگین اشباع آب 45% و میانگین حجم شیل 37.5%،منطقه A3 دارای میانگین تخلخل 5% ،میانگین اشباع آب 40% و میانگین حجم شیل 35% است.در مقایسه با میدانهای نفتی کخزن آسماری در فرو افتادگی دزفول مناطق A1 وA2 میدان نفتی قلعه نار از لحاظ تخلخل و اشباع آب شرایط مشابهی از نظر کیفیت مخزنی با چاه BH-51 میدان نفتی بی بی حکیمه دارند.اما به علت وسعت کم میدان نفتی قلعه نار استراج از میدان نفتی بی بی حکیمه اقتصادی تر به نظر می رشد.میدان نفتی قلعه نار تخلخل کمتری را نسبت به نتایج آنالیز مغزه در میدان نفتی اهواز نشان می دهد،لذا توان اقتصادی میدان نفتی قلعه نار به مراتب کمتر از میدان اهواز است.

کلیدواژه‌ها