اسپینل،تنها فاز کریستالوگرافی پایدار در مقابل سرپانتینیتی شدن در پریدوتیت های آمیزه افولیتی بافت در استان کرمان

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشجوی دکترای پترولوژی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

آمیزه افیولیتی بافت با مساحت تقریبی 617 کیلومتر مربع،در امتداد گسل های بافت و شهر بابک در جنوب استان کرمان قرار گرفته است.مطالعات صحرایی و میکروسکوپی بر روی پریدوتیت ها،کرومیتیت ها و دونیت های همراه در منطقه حاکی از تشکیل آنها در شرایط گوشته ای است.در اثر شدت بالای سرپانتینیتی شدن در پریدوتیت های منطقه،تقریبا تمامی کانی های اولیه مانند الیوین و پیروکسن،از بین رفته اند و اسپینل ها تنها کانی مقاوم اولیه در مقابل سرپانتینیتی شدن در این سنگ ها هستند که در سنگهای کاملا سرپانتینیتی شده،سالم باقی مانده اند.در این مطالعه از ترکیب شیمیایی هسته های غیر دگرسان اسپینل های موجود،برای تعیین ژنر و محیط تکتونیکی پریدوتییها و کرومیتیت های منطقه استفاده شده است.سنگ های منطقه را از نظر منشا می توان به دو گروه تقسیم کرد:یکی پریدوتیت ها که خود شامل هارزبورژیت،،دونیت و لرزولیت بوده و کمپلکس نوع آلپی تعلق دارند و در بین آنها هارزبورژیت ها احتمالا در نتیجه ذوب بخشی 15 تا20 درصدی از یک گوشته لرزولیتی بارور بوجود آمده اند..گروه دوم کرومیتیت ها هستند که میتوان برای آنها یک منشا ماگمایی را پیشنهاد داد.کرومیتیت های مورد مطالعه از نوع پادیفرم بوده و به صورت لایه های غیر ممتد و یا عدسی توسط دونیت ها ی کاملا سرپانتینیتی شده احاطه شده اند.کرومیت های موجود در منطقه با میانگین Cr2O3  برابر 62.8 درصد و Cr# برابر 0.83 از نوع کرومیت غنی از Crمی باشند و جز کانسنگهای کرومیت در جه یک دنیا محسوب می شوند.با استفاده از مقدار  Cr# # Mg# موجود در آنها مشخص می شود که کرومیتیت های منطقه از مذابی یا ترکیبی بونینیتی در زون سوپراسابداکشن متبلور شده اند.محیط تشکیل پریدوتیت ها و کرومیتیت های منطقه،احتمالا یک زون سوپراسابداکشن در محیط محیط پشت قوسی می باشد.

کلیدواژه‌ها