بازسازی نوسانات دیرین دریای خزر در کواترنری

نویسندگان

1 استادیار موسسه تحقیقات آب

2 کارشناس پژوهشی مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر

چکیده

باز سازی نرخ نوسانات سطح تراز آب دریای خزر در دوره کواترنری از اهداف اصلی این پژوهش می باشد.بدین منظور با مطالعه زیست رخساره ای 254 مغزه های حفاری چاه های اکتشافی (مازندران 1 و گرگان 3-الف) و 150 نمونه رسوبی عهد حاضر متعلق به اعماق 10 تا 800 متری بستر دریا شواهد فسیلی و رسوبی مشترک که گویای وضعیت محیطی دریا می باشند،شناسایی گردید.نتایج حاصل از مطالعات دیرین شناختی رسوبات کواترنری مشخص نمود که گونه های گروه شکم پایان مهم ترین شواهد زیستی برای بازسازی عمقی و شرایط بستر در زمان رسوب گذاری دریای خزر می باشند.همچنین با تعیین 5 محدوده زیستی عمقی در بستر عهد حاضر دریا و تعمیم و مطابقت آن با یافته های حاصل از مطالعات رسوبات کواترنری مشخص شد که دریای خزر طی زمان کواترنری از دوره های نوسانی بلند ،میان و کوتاه مدت بصورت دوره ای برخوردار بوده است.

کلیدواژه‌ها