ریز رخساره ها و محیط رسوبی سازند آسماری میدان نفتی رگ سفید در جنوب غرب خوزستان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

 
سازند آسماری به سن الیگومیوسن مهم ترین سنگ مخزن میادین نفتی جنوب غرب ایران است.میدان نفتی رگ سفید نیز یکی از میادین نفتی است که در فرو افتادگی دزفول قرار دارد.با وجود مطالعات متعدد،هنوز اطلاعات جامعی از ریز رخساره های رسوبی و شرایط حاکم بر محیط ته نشست سازند آسماری میدان نفتی رگ سفید در دسترس نمی باشد.بنابراین بر اساس مطالعات پتروگرافی مقاطع نازک میکروسکوپی تهیه شده از مغزه هاو خرده های حفاری (2138 مقطع میکروسکوپی در 7 چاه)و مقایسه میکروفاسیس های استاندارد رمپ کربناته فلوگل(2004)و کمربند رخساره ای باکستون و پدلی(1989)،13 میکروفاسیس کربناته و 2 میکروفاسیس غیر کربناته در سازند آسماری میدان نفتی رگ سفید شناسایی گردید.این میکروفاسیس ها ،در 5 گروه رخساره ای(زیر محیط رسوبی)قرار دارند که شامل زیر محیط دریای باز(o)،زیر محیط سد یا بار (گروه B)،زیر محیط لاگون(گروهL)،زیر محیط پهنه های بین جزر و مدی (گروهI) و زیر محیط پهنه های بالای جزر و مدی (گروهS) می باشند.این زیر محیط ها به محیط رسوبی رمپ کربناته نسبت داده می شوند.
 

کلیدواژه‌ها