اکتشافات ژئو شیمیایی مس و طلا رسوبات آبراهه ای و کانی سنگین در فیروزان نهاوند

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

4 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده

منطقه مورد مطالعه در شمال شهر فیروزان نهاوند و در زون سنندج-سیرجان واقع شده است.سنگهای آتشفشانی کرتاسه شامل داسیت،آندزیت،کوارتزآندزیت و توف بخش اعظم رخنمون های سنگی منطقه را تشکیل می دهند.توده های نفوذی با جنس گرانیت و گرانودیوریت در این مجموعه نفوذ کردهاند.نتایج به دست آمده از پردازش داده های تجزیه شیمیایی نمونه های رسوبات آبراهه ای در منطقه نشان می دهد که آنومالی های شناسایی شده عمدتا متعلق به عناصر Zn, Pb, Fe, Sb, As, Ag, Au می باشد.عمده کانی های سنگین فلزی شناسایی شده شامل مگنتیت،هماتیت،لیمونیت،مارتیت،الیژیست،پیریت،پیریت اکسیده شده،گالن،اسفالریت،مس طبیعی،آزوریت،باریت،پیرولوزیت،ایلمنیت،اسفن،روتیل،آناتاز و لوکوکسن می باشد که عمدتا در ارتباط تنگاتنگ با مناطق آنومالی ژئوشیمیایی بودند.کنترل آنومالی های ژئو شیمیایی از طریق تجزیه 18 نمونه مینرالیزه برداشت شده از محدوده آنومالی ها انجام گرفت که نتایج آن برای عناصر Fe, Zn, Pb, Cu, Ag, Au عیار قابل ملاحظه ای نشان می دهد.در نهایت تلفیق کلی یافته های حاصل از تجزیه شیمیایی،مطالعات کانی سنگین و مینرالوگرافی منتهی به شناسایی دو محدوده آنومالی در غرب منطقه گردید.
 

کلیدواژه‌ها