معرفی روزن بران بستر رسوبی سواحل جزیره کیش تا عمق 30 متری

نویسندگان

1 استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

2 استاد گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 مدرس گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

4 کارشناس ارشد رشته زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

یکی از مهمترین جزایر خلیج فارس جزیره مرجانی کیش می باشد که حاصل تجمع رسوبات بیوشیمیایی کربنات کلسیم است.جزیره کیش در فاصله 18 کیلومتری از سواحل جنوبی ایران واقع شده و طبق تقسیم بندی اشتوکلین جز منطقه زاگرس چین خورده محسوب می شود.جنس سنگهای تشکیل دهنده جزیره کیش از آهک های خارک با سن پلیوسن پایانی است.در این پژوهش مطالعه و معرفی روزن داران و شرایط زندگی آنها در دو بخش سطحی و رسوبات عمقی مورد نظر بوده است که به طور کلی 33 نمونه در حد گونه و 7 نمونه فقط در حد جنس شناسایی شده و بیشترین فراوانی در رسوبات سطحی مربوط به گونه Ammonia beccarii می باشد.در رسوبات عمقی 7 نمونه مورد شناسایی واقع شده که 5 نمونه در حد گونه و فقط دو نمونه در حد گونه معرفی شده اند .نکته قابل توجه اینکه روزن داران با پوسته آگلوتین در رسوبات عمقی مشاهده نشده اند که خود حاکی از تغییرات بوم شناختی در خلیج فارس می باشد.

کلیدواژه‌ها