برآورد شبکه اکتشافی زغال سنگ با استفاده از عدم قطعیت زمین شناختی و تحلیل تاثیر حضور گسل(منطقه پرودهIII طبس)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مهندسی اکتشافات معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

روش های شبیه سازی زمین اماری بعنوان یک ابزار قوی برای براورد تئزیع فضایی عدم قطعیت زمین شناختی در اکتشاف معادن شناخته شده داست.استفاده از این روش در صنعت معدنکاری فلزی به فراوانی متداول و در معدنکاری زغال کم بوده است.کانسار زغالسنگ پروره III طبس در قسمت شرق ایران مرکزی واقع شده و دارای 5 لایه به نامهای C1, C2, B1, B2, D می باشد که از میان لایهC1به علت داشتن ساختمانی ساده ،ضخامت متوسط نسبتا بالا،خاکستر پایین و همچنین ضریب عدم تداوم صفر و داشتن مقام نخست از لحاظ کیفی در قیاس با لایه های دیگر به عنوان مهم ترین لایه موثر در تحلیل شبکه حفاری انتخاب گردید.بطوری که این لایه به تناهیی می تواند منعکس کننده مشخصات کانسار پرورهIIIباشد.در این پژوهش ابتدا به منظور به دست آوردن مدل توزیع انباشتگی زغال و گسل های موجود رد منطقه از روش شبیه سازی گوسی متوالی (SGS) استفاده شد.سپس مقدار عدم قطعیت زمین شناختی انباشتگی جهت طبقه بندی منابع زغال سنگ با استفاده از نقشه خطا بدست امد.در ادامه تعداد گمانه های بهینه در ناحیه با توجه به سطح اعتماد 95%تعیین گردید.از آن جایی که عدم قطعیت زمین شناختی گسل تاثیر به سزایی در تخمین منبع زغال سنگ دارد و در مطالعات قبلی تخمین منابع و ذخایر معدنی زغال سنگ نیز نادیده گرفته شده است،این معیار با توجه به نقشه های احتمال حضور گسل تعیین گردید و مناطقی که احتمال حضور گسل در انها 100%می باشد به علت برخورداری از عدم قطعیت بالا جهت تخمین منبع زغال سنگ ،از ناحیه تخمین زده شده جدا گردید.در نهایت این روش به دلیل کارایی بالا می تواند در تحلیل مهندسی جهت تخمین منابع و تحلیل شبکه های اکتشافی زغال سنگ استفاده شود.

کلیدواژه‌ها