بررسی توانایی پالایش گیاهان آبزی شمال خوزستان جهت کاهش آرسنیک از محیط

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ازاد اسلامی واحد دزفول

2 استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

3 استادیار گروه آبیاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

4 دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

5 استاد گروه آبیاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

 
امروزه توانایی گیاهان آبزی به عنوان ابزاری سازگار با محیط زیست جهت پالایش خاک و تصفیه فاضلاب های مختلف در جهان توجه زیادی را به خود جلب نموده است.در این تحقیق امکان جذب فلز سنگین آرسنیک از خاک و تصفیه پساب صنعتی آلوده به این فلز ،توسط 4 گونه گیاه آبزی Alisma plantgo Scirpus bulrush *Typha latifolia *Phragmites australis  مورد مطالعه قرار گرفته است.به همین منظور ابتدا اطز طریق آزمایش های گلدانی و آلوده کردن خاک در سه سطح مختلف آرسنیک و در سه تکرار در دوره زمانی 60 روزه در فالب طرحی کاملا تصادفی دو گونه گیاهی Scirpus sp. Phragmites sp با میزان جذب به ترتیب 119.55 و 65.25 میلی گرم در کیلو گرم ماده خشک در انتهای دوره رشد گیاهان،بالاترین انباشت آرسنیک را در اندامهای زیر زمینی نشان دادند.میزان انباشت در اندامهای زیر زمینی نیز اختلاف معنی داری را با میزان انباشت در اندامهای هوایی نشان داد.سپس دو گونه انتخاب شده در این مرحله در حوضچه های مصنوعی که با ابعاد 5 متر طول،0.5متر عرض و 0.4 متر ارتفاع احداث و کف انها ایزوله و در انتهای آنها لوله زهکش قرار داده شده بود کشت گردید.یک حوضچه نیز به عنوان شاهد(بدون گیاه)در نظر گرفته و آزمایش های به منظور تاثیر نوع سامانه و زمان ماند (5 زمان ماند 1،3،7،10 و 14 روزه)بر راندمان حذف آرسنیک در سطح آلایندگی 100 میلی گرم در کیلو گرم خاک و در سه تکرار انجام گرفت.نتایج این بخش نشان داد که تاثیر نوع سامانه و زمان ماند بر راندمان حذف آن از حوضچه های مصنوعی معنی دار و اثر متقابل این دو عامل غیر معنی دار گردید.

کلیدواژه‌ها