تخمین مقدار نسبت تنش افقی به قائم(K) با استفاده از روش عددی مطالعه موردی:تکیه گاه جناح چپ سد سیمره-استان ایلام

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش استخراج دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه ازاد اسلامی واحد غلوم و تحقیقات تهران

چکیده

مسائل بسیاری در تحلیل پایداری شیروانی های سنگی مطرح می باشد که شامل پیچیدگیهای مربوط به ژئومتری ،ناهمستنگردی مصالح،رفتار غیر خطی،تنش های برجا و وجود فرایندهایی از جمله فشارهای آب منفذی،بارگذاری ارتعاشی و غیره می باشد.این تحقیق مربوط به بررسی وضعیت پایداری زون شکست موجود در تکیه گاه جناح چپ سد سیمره و تخمین مقدار نسبت تنش افقی به قائم (K) است.در این منطقه به دلیل پرهزینه بودن انجام روشهای اندازه گیری مستقیم تنش،از روابط تجربی برای بدست اوردن مقدار K استفاده شده است.با توجه به عملکرد نرمال گسل های منطقه و با توجه به نتایج به دست امده از روابط تجربی،بازه ای مناسب از مقادیر K به منظور تحلیل پایداری شیروانی مذکور انتخاب شد.با ارزیابی نتایج به دست امده از تحلیل پایداری شیروانی و با توجه به پارامترهای مهم در انتخاب K با در نظر گرفتن درجه اهمیت آن ها،مقدارK برابر با 0.33 در نظر گرفته شد.

کلیدواژه‌ها