مطالعه و ببرسی ایزوتوپ های استرانسیوم-نئودیمیوم سنگ های آتشفشانی شمال میمه،استان اصفهان

نویسندگان

1 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

چکیده

سنگهای اتشفشانی به سن نسبی پلیوسن و جوانتر در 120 کیلو متری شمال غرب اصفهان برونزد دارند.و متعلق به نوار اتشفشانی ارومیه-دختر در پهنه ایران مرکزی می باشد.مطالعات پتروگرافی و ژئو شیمیایی نشان میدهد که جنس این سنگها ریوداسیت،داسیت و آندزیت و تراکی آندزیت است و متعلق به سری کالکوآلکالن می باشند.جهت تفسیر نهایی پتروژنر و محیط تکتونیکی این سنگها از ایزوتوپ های پرتو زاد SRوNd استفاده شده است بیشتر داده های ایزتوپی نشان دهنده یک منشا نزدیک به آرا یه گوشته و متمایل به گوشته غنی شده نوع EMII در محیط فرورانش برای ماگمای سازنده این سنگ هاست که به ماگماتیسم کمان قاره ای شباهت دارد.غنی شدگی می تواند ناشی از دخالت پوسته یا متاسوماتیسم منشا در اثر سیالات ناحیه فرو رانش باشد.البته عدم افزایش محسوس در ایزوتوپ های نئودیمیوم و کاهش در ایزوتوپ های استرانسیم نشان دهنده عدم الودگی مذاب با لیتوسفری است که از میان آن عبور کرده است.

کلیدواژه‌ها