میکروفاسیس ها و محیط رسوبی بخش کربناته سازند قلعه دختر واقع در کوه بیرگ(جنوب شهرستان سرایان-خراسان جنوبی)

نویسندگان

1 دانش آموخته رشته زمین شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار دانشگاه بیرجند

3 استاد دانشگاه شهید بهشتی

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

هدف از انجام این تحقیق ،تعیین میکروفاسیس ها و محیط رسوبی بخش کربناته سازند قلعه دختر (ژوراسیک میانی تا بالایی)بر اساس مشاهدات صحرایی و مطالعات آزمایشگاهی می باشد.منطقه مورد مطالعه در کوه بیرگ  واقع در جنوب شهر سرایان (استان خراسان جنوبی) قرار دارد.ضخامت توالی مذکور در برش مورد مطالعه 188 متر است که بیشتر شامل آهک هایی از نوع وکستون بایوکلستی حاوی سوزن اسفنج ،وکستون اینتر اکلستی وولیتی،پکستون پلوئیدی،پکستون اینتر اکلستی،وکستون اینتر اکلستی/بایوکلستی و وکستون جلبکی می باشد.بر اساس مطالعات پترو گرافی قطعات اسکلتی سازند قلعه دختر در برش مورد مطالعه از قطعات خار پوست،باکیوپود،سوزن اسفنج،جلبکها،مرجان ها و فرامینیفرها و همچنین پلوئید ها،اینتراکلست ها و آنکوئیدها به عنوان ذرات غیر اسکلتی تشکیل شده است.به طور کلی هفت میکروفاسیس مربوط به محیط های دریای باز ،سد و لاگون شناسایی گردیده است.ب اساس اطلاعات به دست آمده می توان نتیجه گرفت که در منطقه مورد مطالعه بخش کربناته سازند قلعه دختر در یک پلاتفرم کربناته دریایی از نوع فلات حاشیه دار نهشته شده است.

کلیدواژه‌ها