مطالعات پتروگرافی و مینرالوگرافی در محدوده اکتشافی کهنگ

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه صنعتی اصفهان

4 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

5 دانشیار دانشکده زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

 
محدوده اکتشافی کهنگ در شمال شرق اصفهان و بر روی کمربند ماگمایی ارویه-دختر واقع بوده و بر اساس بررسی های مختلف زمین شناسی از جمله مطالعات پتروگرافی ،مینرالوگرافی،دور سنجی و ژئوشیمیایی از نظر ذخیره مس و مولیبدن مستعد شناخته شده است.بر اساس مطالعات پترو گرافی مشخص شد مهمترین واحدهای سنگ شناسی این منطقه با مساحت تقریبی10 کیلومتر مربع شامل آندزیت،آندزیت پوریری،داسیت و ریوداسیت پورفیری،دیوریت،کوارتز مونزونیت و میکروگرانیت پورفیری بوده و روند تغییرات در منطقه از حاشیه به سمت قسمتهای مرکزی از حد واسط به اسیدی می باشد به طوری که در اطراف و قسمتهای بیرونی واحدهای اندزیتی و آندزیت پورفیری و در بخش مرکزی سنگ های کوارتز مونزونیتی و میکرو گرانیت پورفیری دیده می شوند.نکته قابل توجه انکه کلیه واحدهای سنگ شناسی منطقه به مقدار کم تا زیاد تحت تاثیر دگر سانی و برشی شدن قرار گرفته اند.بر اساس بررسی های ژئو شیمیایی و مطالعات میکروسکوپی مشخص شد که سری ماگمایی در منطقه از نوع ساب آلکالن بوده و بیشترین میزان کانه زایی در قسمتهای مرکزی منطقه و در سنگ های کوارتز مونزونیتی و دیوریتی صورت گرفته است.بر اساس مطالعات مینرالوگرافی حضور کانه پیریت،کالکوپیریت،مالاکیت،تیتانیت،هماتیت ایلمنیت دار،مگنتیت،گوتیت،لیپدوکروسیت و مارتیت در منطقه مشهود می باشد.نکته قابل توجه انکه بر اساس این مطالعات وجود حداقل دو نسل کانه زایی سولفیدی در منطقه تایید می شود.بطوری که کانی های نسل اول تحت تاثیر سیالات جوی توسط کانی های زون اکسیدان از جمله مالاکیت،هماتیت،گوتیت جایگزین شده اند در حالی که کانی های سولفیدی نسل دوم با بافت افشان به طور سالم و بدون هیچ گونه تغییری در مقاطع دیده می شوند.با توجه به حضور وسیع کانه های اکسیدی و هیدروکسیدی نمونه های سطحی احتمال وقوع زون سوپرژن در منطقه مطرح می شود.

کلیدواژه‌ها