اکتشافات ژئوشیمیایی و کانی سنگین محدوده 1:25000 روستای پنج جنوب شرق اردستان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

موقعیت جغرافیای محدوده مورد نظر در اصفهان (محدوده 5) و 30 کیلو متری شرق شهرستان اردستان بین طولهای  جغرافیایی (639721 تا 652377 در سیستم UTM) و عرضهای جغرافیایی(3672467 تا 3680600 در سیستم UTM)ولقع شده است.از لحاظ زمین شناسی واحد های سنگ رسوبی،نفوذی،آذر آواری و آتشفشانی دیده می شود که مربوط به محدوده زمانی ائوسن تا پلیوسن هستند.اکتشافات ژئو شیمیایی با برداشت 253 نمونه از رسوبات آبراهه ای 80-مش و 139 نمونه کانی سنگین آغاز کردید.این نمونه ها با روش ICP،اسپکتروگراف نشری و جذب اتمی برای 44 عنصر آنالیز شدند.کنترل دقت دستگاهی حاکی از خطای قابل قبول در آنالیز نمونه ها می باشد.مراحل داده پردازی مقدماتی شامل نرمال سازی داده های خام و ترسیم نقشه های متغیرهای ژئوشیمیایی انجام گردید.همچنین پردازش چند متغیره و تعیین فاکتورهای متغیرها نیز انجام شد و نقشه های مربوط ترسیم گردید.محدوده های ناهنجاری درجه اول و دوم (2.5 در صد بالای فراوانی)برای مقادی رخام به عنوان ملاک ناهنجاری ژئو شیمیایی تعیین و در نقشه مشخص گردید.برای کنترل ناهنجاریهای معرفی شده،مشخص نمودن فاز پیدایش عناصر مختلف و برای تمایز ناهنجاریهای واقعی  از ناهنجاریهای کاذب و پدیده های کانه زایی از روش کنترل چکشی استفاده گردید.بدین منظور تعداد 29 نمونه مینرالیزه نیز از مناطق آلتراسیون و مشکوک به کانه زایی برداشت شد.مجموعه داده های کانی سنگین در قالب گروه های کانه اقتصادی،به صورت نقشه ترسیم گردید و نیز کلیه نتایج کانی سنگین به صورت جدولی توصیف گردید.در انتها جمع بندی و تلفیق داده های مختلف صورت گرفت و مناطقی به عنوان ناهنجاری نهایی معرفی گردید که در دو اولویت مشخص شدند.ناهنجاری اول به مختصات (643717 و 3674653 در سیستم UTM) در جنوب غرب محدوده و ناهنجاری دوم به مختصات (650610،3674026 در سیستم UTM) در جنوب شرق محدوده معرفی گردیده است.

کلیدواژه‌ها