مقایسه کاربرد روش های تغذیه مصنوعی بر سفره های زیر زمینی دشت امام زاده جعفر گچساران

نویسندگان

1 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

دشت امامزاده جعفر به مساحت تقریبی 61 کیلومتر مربع در جنوب استان کهگیلویه و بویر احمد و 5 کیلومتری شمال شرق شهر گچساران واقع گردیده که دارای دو سفره آب زیر زمینی آبرفتی و آهکی برای تامین آب شرب،صنعت و کشاورزی منطقه می باشد برداشت زیاد از سفره آبرفتی خصوصا توسط شرکت نفت جهت انتقال به خارج از محدوده دشت و افت سالانه سطح آب 1.85 متر از سال 61 تا 65 و اجرای دو طرح تغذیه مصنوعی به روش پخش سیلاب و حوضچه های تغذیه و ضرورت بررسی اثرات این طرحها  بر سفره آبرفتی به منظور ارائه برنامه مدیریت بهره برداری آینده اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر را موجب شده است.در این تحقیق پس از جمع آوری اطلاعات مورد نیاز (هواشناسی،سطح آب چاه های مشاهده ای،سنگ کف،ضرایب هیدرودینامیکی،توپوگرافی،آمار برداری منابع آب و ...)بازدید های صحرایی،تهیه و ترسیم نقشه های متعدد و تهیه مدل مفهومی دشت،با استفاده از مدل ریاضی و نرم افزار MODFLOW PMWIN ،برای سال آبی 81-80 مدل دشت شبیه سازی و واسنجی شده و با استفاده از آمار و اطلاعات سال آبی 84-85 ،صحت سنجی مدل انجام و برای شناسایی شرایط مختلف در آینده آماده گشت.نتایج حاصل از تحقیق،افزایش 1-6 متری سطح آب چا ه های پایین دست طرح بخش سیلاب و کاهش 1-4 متری سطح آب چاه های پایین دست طرح تغذیه به روش حوضچه را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها