لرزه زمین ساخت و برآورد خطر زمین لرزه ساختگاه سد خرسان 1-5

نویسندگان

1 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسین مشاور مشانیر

4 کارشناس ارشد زمین شناسی تکتونیک دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال

کلیدواژه‌ها