محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سنگهای دونین بالایی ناحیه زفره(برش شرقی) شمال شرق اصفهان

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

2 استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

کلیدواژه‌ها