تغییرات ساختاری کانی های زئولیتی آنالیسم طبیعی دماوند و نتایج تجزیه آن در شرایط گرمابی محیط های قلیلیی

نویسنده

دانشجوی دکترای کانی شناسی دانشگاه دولتی ایروان

کلیدواژه‌ها