مطالعه آزمایشگاهی اثرات انحلال گاز تزریقی میدان فروزان در میدان نفتی سروش

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زمین شناسی نفت باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجوی دکترای تخصصی سنگ شناسی رسوبی باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

کلیدواژه‌ها