کاربرد تئوری فازی در تحلیل پایداری شیروانی ها(با نگرشی به زمین لغزش محمد آباد جیرفت)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مکانیک سنگ دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 استادیار دانشگاه پیام نور کرمان

کلیدواژه‌ها