کانسار زایی در جنوب غرب تهران(جنوب منطقه بوئین زهرا)و بررسی آلودگی زیست محیطی آن

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

2 کارشناس ارشد مهندسی طراحی محیط زیست دانشگاه تهران

کلیدواژه‌ها