برآورد حجم رسوب ویژه و تعیین حساسیت واحدهای سنگی به فرسایش در حوضه آبخیز سرهه(رودخانه کردان) با روش MPSIAC

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

3 کارشناس ارشد باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

کلیدواژه‌ها