تعیین ذخیره اسکارن پلی متال و طلای نشانه معدنی عشوند، نهاوند

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر

4 کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی، علوم و تحقیقات تهران

5 کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

اسکارن پلی متال عشوند در 15کیلومتری شرق نهاوند قرار دارد. این نشانه معدنی اولـین نشـانه معـدنی فلـزی در برگـه 1/100000
نهاوند می باشد که با توجه به ابعاد، عیار و همچنین شاخص بودن نوع اسکارن کم نظیر می باشد. از نظر زمین شناسی محدوده مورد
مطالعه بخشی از منطقه سنندج- سیرجان می باشد که اسکارن عشوند در اثر نفوذ تـوده گرانیتـی بـه سـن کرتاسـه بـالایی در داخـل
آهک های پالئوزوئیک تشکیل شده است. ماده معدنی در دو بخش آندواسکارن و اگزواسکارن بـا طـولی حـدود 300متـر و عـرض
حدود 91-65متر و ارتفاع حدود 40متر رخنمون دارد. ذخیره بیشتر در شرق اسکارن تشکیل شده و عیـار مـس و آهـن در تمـامی
نمونه های اسکارن قابل توجه بوده و عیار میانگین آن ها به ترتیب 3439ppmو 105273ppmمـی باشـد. بـرای تعیـین ذخیـره از
روش بلوک بندی استفاده شد تا نزدیک ترین تناژ واقعی بدست آید، در تخمین ذخیره انجام شده می توان انتظار ذخیره ای با حداقل
119کیلوگرم طلا، 1717/5تن روی، 9574تن مس و 296355تن آهن را داشت

کلیدواژه‌ها