میکروبیواستراتیگرافی نهشته های سازند آسماری در برش کوه دراک دشت شیراز

نویسندگان

1 استاد گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

نهشته های سازند آسماری در برش کوه دراک دارای ضخامت 333/5متر می باشد.این سازند در بـرش مـورد مطالعـه بـا نـا پیوسـتگی
فرسایشی روی سازند جهرم قرار گرفته است و با ناپیوستگی تدریجی در زیر مارن های رنگین سازند رازک قـرار مـی گیـرد. از لحـاظ
لیتولوژیکی این سازند بطور عمده از سنگ های آهکی تشکیل شده است. بر اساس مطالعات انجام شده سازند آسماری در بـرش مـورد
مطالعه قابل تفکیک به سه واحد سنگ چینه ای می باشد.واحد اول متعلق به الیگوسن)روپلین- شاتین( و واحـد دوم و سـوم متعلـق بـه
میوسن)اکیتانین( مـی باشـد. بـه دلیـل حضـور گسـترده فرامنیفرهـای بنتیـک، مطالعـات بیواسـتراتیگرافی بـا توجـه بـه پراکنـدگی ایـن
میکروفسیل ها انجام شده است. بررسی 121مقطع نازک در برش کـوه دراک منجـر بـه شناسـایی تعـداد 31جـنس و تعـداد 38گونـه
فرامنیفرهای بنتیـک گردیـد.از نظـر سـن نسـبی، سـازند آسـماری در بـرش مـورد مطالعـه متعلـق بـه الیگوسـن)روپلـین- شـاتین( تـا
میوسن)اکیتانین( می باشد. با توجه به نتایج حاصل از مطالعات زیست چینه ای، این سازند در برش مورد مطالعه با بیوزون هـای شـماره
3و 2آدامز و بورژوآ ] [5و بیوزون های شماره 58،57و 59وایند ] [16قابل انطباق می باشد

کلیدواژه‌ها