تعیین لیتولوژی با استفاده از وارون سازی لرزه ای و حدبرشی در سازند کنگان

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد اکتشاف نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

2 دانشیار گروه فیزیک زمین، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی از این مطالعه، تعیین ویژگی های سنگ شناسی یکی از مخازن هیـدروکربنی جنـوب ایـران مـی باشـد. در ایـن مطالعـه
رخساره ها را از طریق حدودبرشـی در محـل هریـک از چـاه هـا محاسـبه شـده و از رخسـاره هـایی کـه بیشـترین شـباهت را بـه
رخساره های سنگی لایه های مخزنی دارند جهت مدلسازی استفاده شده است. بدین منظور در ابتدا مدل مقاوت صوتی ساخته شد
و یک مدل رخساره ای در هریک از چاه ها با استفاده از وارون سازی لرزه ای بـه روش برپایـه مـدل ) (Model Basedبـه کمـک
روش شبکه عصبی غیر نظارتی محاسبه گردیده است.
مقایسه ی بین این مدل ها نشان داد کـه اسـتفاده از روش حدودبرشـی در تعیـین رخسـاره هـای الکتریکـی ) (Electro Faciesو
مدلسازی آن ها توسط روش های زمین آماری، منجربه نتایج به مراتب بهتری نسبت به استفاده از روش شبکه عصبی غیر نظـارتی در
تعیین رخساره های الکتریکی می شود

کلیدواژه‌ها