تعبیر و تفسیر و وارونه سازی دادههای لرزهنگاری شبه سه بعدی در میدان نفتی فردوسی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار گروه ژئوفیزیک، زمین شناس مؤسسه پیش بینی زلزله ایران

3 دانشیار گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

4 کارشناس ارشد ژئوفیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

مطالعه بر روی میدان نفتی فردوسی در خلیج فارس انجام شده است مطالعات زمین شناسی نشان می دهد ایـن میـدان نفتـی در امتـداد
دامنه شمالی سپر عربستان قرار گرفته است که شکل ساختمانی توسط توده نمکی بوجود آمده است. مخـزن اصـلی نفتـی ایـن میـدان،
سازند فهلیان میباشد. به منظور انجام تعبیر و تفسیر در این میدان ابتدا با استفاده از نمودارهای صوتی و چگالی، موجک مصنوعی تهیه
و با موج حاصل از لرزهنگاری شبه سه بعدی در نرمافزار مقایسه گردید. سپس سر سازندها مشخص شده و نقشههای زمانی و عمقـی
تهیه گردید. سپس بوسیله نمودار پاگیری صوتی شبه حجمی با روش وارون لرزهای تهیه گردید. لازم به ذکر است نشانگرهای لـرزهای
کمک شایانی در جهت تخمین خواص مخزنی سازندهای مورد مطالعـه مـینمایـد. در نتیجـه عـلاوه بـر آن بـا اسـتفاده از نشـانگرها،
ساختارهای چینهای )کانال( و شکستگی ها در این مطالعه تشخیص داده شد که در جهت توسعه این میـدان و کـاهش هزینـه حفـاری
حائز اهمیت میباشد

کلیدواژه‌ها