هیدروژئوشیمی و اثرات زیست محیطی چشمههای آبگرم گوگردی دالکی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آب شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار گروه زمینشناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

چشمههای گوگردی دالکی )اوبا، گرو و راهدار(، از جمله چشمههای گوگردی آبگرم واقع در استان بوشهر میباشند. استفاده از آب
این چشمههای آبگرم و گوگردی به منظور کشاورزی و درمان برخی بیماریها توسط اهالی منطقه سابقه طولانی دارد. منشأ این
چشمهها به احتمال زیاد اختلاط شورابه نفتی سنگ مخزن آسماری میدان نفتی دالکی با آب سولفاته سازند گچساران میباشد.
این شورابه توسط سیستم گسله قطر- کازرون که به شدت منطقه را تحت تأثیر قرار داده است با آب چشمهها مخلوط میشود.
به منظور بررسی وضعیت هیدروشیمیایی این چشمهها )تعیین تیپ آب و شناسایی عناصر عمده و برخی عناصر کمیاب( و نیز
پتانسیل درمانی آنها در سال 1389نمونهبرداری از آب چشمهها انجام گردید. تیپ و رخساره شیمیایی چشمههای مورد مطالعه از
نوع کلروره - سدیک میباشد. بر اساس بررسیهای بالنئولوژی انجام شده آب این چشمه میتواند در درمان بیماریهای گوارشی
پوستی و مو، راشیتیسم، اعصاب و .... مؤثر باشد. این چشمهها علیرغم وجود فوائد درمانی بسیار، به دلیل تخریب کیفیت منابع آبی
پائین دست و آلودگی آنها و نیز وجود گاز هیدروژن سولفوره دارای اثرات زیست محیطی مخربی نیز میباشند

کلیدواژه‌ها