بررسی پتروگرافی و ژئوشیمی گرانیت دهنو

نویسنده

استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الیگودرز

چکیده

توده گرانیتی دهنو در شرق روستای دهنو و جنوب شهرستان خمین و درون کمربند دگرگونی سنندج - سیرجان واقـع شـده اسـت.
ترکیب سنگ شناسی ایـن تـوده در محـدوده گرانودیوریـت، کوارتزدیوریـت)تونالیـت(، مونزوگرانیـت و لویکوگرانیـت مـی باشـد.
کوارتز، آلکالی فلدسپار، پلاژیوکلاز، بیوتیت، هورنبلند، مسکوویت، تورمالین، زیرکن، آندالوزیت و آپاتیت ازجمله کانی هـای اصـلی
و فرعی موجود در سنگ های این توده مـی باشـند. ایـن تـوده، میزبـان آنکلاوهـای میکروگرانـولار مافیـک و رگـه هـای سیلیسـی
تورمالین دار و دایک های آپلیتی متعدد و به ندرت دلریتی می باشد. مطالعـات کـانی شناسـی و ژئوشـیمیایی بـر پرآلـومین و کالـک
آلکالن بودن و منشاء دوگانه حاصل اختلاط ماگمای جبه ای )حاصل ذوب بخشی پوسته اقیانوسی نئوتتیس به زیـر خـرد قـاره ایـران
مرکزی( و مذاب آناتکسی )حاصل ذوب بخشی رسوبات پوسته قاره ای( سنگ های این توده دلالت دارند و غنی شدگی سنگ هـای
گرانیتی منطقه از عناصر LILEنظیر Rb,K,Csو تهی شدگی از عناصر HFSEبه ویژه Ti,Nbو Pبـا الگـوی گرانیـت هـای
مرتبط با فرورانش همخوانی دارد همچنـین از لحـاظ محـیط تکتـونیکی جـزء گرانیتوئیـدهای قـوس ولکـانیکی) (VAGمحسـوب
می شود

کلیدواژه‌ها