جدا سازی و شناسایی باکتری های مقاوم به کروم به منظور پاکسازی فاضلاب های آلوده

نویسنده

استادیارگروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر

چکیده

آلودگی محیط زیست با فلزات سنگین همگام با پیشرفت صنعت رو به افزایش است. حذف فلزات سنگین با استفاده از روش های
شیمیایی بسیار پر هزینه بوده و نیاز به فناوری پیشرفته ای دارد. راه ارزان تر، پاکسازی زیستی ) (bioremediationبا استفاده از
میکرو ارگانیسم های مقاوم به فلزات می باشد. در این تحقیق 5باکتری مقاوم به کروم از فاضلاب کارخانه جات آب کاری فلزات
واقع در شهرستان اسلامشهر جداسازی شدند. باکتری های جدا شده بر روی محیط کشت (NA) nutrient agarبا غلظت
1mMکروم ) (Cr VIبه خوبی رشد می کردند. شناسایی باکتری های فوق از روی صفات ریخت شناسی، بیوشیمیایی فیزیولوژی
و در نهایت مطالعات مولکولی از طریق تعیین توالی ژن 16S rRNAصورت گرفت. مطالعات نشان داد که باکتری های فوق
متعلق به جنس های Acinetobacter ، Comamonasو Acidovoraxمی باشند. حداقل غلظت مهاری ) (MICکروم برای
باکتری های جدا شده تعیین شد. مطالعات نشان داد که همه باکتری های فوق به غلظت های بالای کروم مقاوم بوده و حداقل
غلظت مهاری کروم در سویه های مختلف 4-6 mMبود. نتایج حاصل پیشنهاد می کند سویه های جدا شده به دلیل مقاومت بالا به
کروم، دارای پتانسیل بالایی برای پاکسازی فاضلاب های آلوده به کروم می باشند

کلیدواژه‌ها