مطالعه رخساره ها و تاریخچه رسوبگذاری سازند مزدوران، در رخنمون صالح آباد، شمال شرق ایران

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناس ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود

2 استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

چکیده

سازند مزدوران با ضخامت 165متر، بعنوان یک توالی کربناته و آواری در برش صالح آباد شامل سنگ های کربناته، آهـک ماسـه ای
و سیلیسی آواری است. سازند مزدوران با سن )آکسفوردین- کیمبریجین(، به طور همشـیب بـر روی سـازند کشـف رود و در زیـر
سازند شوریجه قرار گرفته است. اهداف مورد مطالعه شامل شناسایی و تفکیـک رخسـاره هـای سـنگی سـازند مـزدوران و بررسـی
تغییرات عمودی و جانبی واحدهای سنگ چینه ای، شناسایی، تفکیک و نامگذاری رخساره های میکروسکوپی بر اساس مقاطع نازک
سنگی، شناسایی و تفسیر رخدادهای دیاژنتیکی بر اساس شواهد پتروگرافی، تفسیر تاریخچه رسوبگذاری بـا اسـتفاده از خصوصـیات
رخساره های سنگی و ارائه مدل رسوبگذاری می باشد. بر اساس مطالعات سنگ شناسی حدود 50مقطع میکروسکوپی، 2مجموعـه
رخساره شناسایی گردیده است. مجموعه رخساره آهکی شامل گرینستون بایو کلستی دارای میلیولید )رخساره ،Aمربوط بـه محـیط
لاگونی(، گرینستون اائیدی ماسه ای و گرینستون اائیدی و گرینستون اائیدی بایو کلست دار )رخساره ،Bمربـوط بـه محـیط سـدی(
و مجموعه رخساره سیلیسی آواری که به طور عمده از چرت آرنایت و ساب لیتارنایت )رخساره ،Cمربوط به محیط جـزر و مـدی(
می باشد. بنابر رخساره های سنگی، محیط رسوبی سازند مزدوران یک پلت فرم کربناته تفسیر می گردد

کلیدواژه‌ها