رسوب شناسی و تعیین شاخص های فرسایش پذیری مارن های سازند قرمز بالایی در ناحیه ایوانکی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زمین شناسی، گرایش رسوب شناسی، دانشگاه آزاد، واحد تهران شمال

2 دانشیار، گروه منابع طبیعی و کشاورزی، دانشگاه تهران

3 دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد، واحد تهران شمال

چکیده

منطقه مورد مطالعه با وسعت 3750کیلومتر مربع در 65کیلومتری جنوب شرقی تهران و 140کیلومتری جنوب غربی سمنان
قرار دارد. در مقاله حاضر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی و مهندسی مارن های حساس به فرسایش با اشکال مختلف فرسایش
سطحی شیاری، آبراهه ای و خندقی بررسی شده است و از پهنه های مارنی با فرسایش غالب شیاری 14نمونه گرفته شده است
.نتایج تجزیه شیمیایی نشان می دهد که اراضی مارنی مورد نظر جزء خاکهای شور قلیائی میباشند و از دیدگاه مهندسی خاک
نمونهها در محدوده ی SP ، SW ، SMو S.C.Mقرار میگیرند. که همگی در زمرهی خاک های دانه متوسط در حد ماسه با
خاصیت خمیری و مقاومت داخلی پائین میباشند، لذا بسیار مستعد فرسایش هستند. با توجه به تجزیه و تحلیل و آنالیز مربوط
به خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، مهندسی و مکانیکی مارن ها مشخص شده است که بین مقادیر نمک ، گچ و آهک اختلاف
معنیداری وجود دارد و این سه عامل را میتوان به عنوان شاخصهای مهم در تفکیک اشکال فرسایش در نظر گرفت

کلیدواژه‌ها