بررسی پتانسیل تاقدیس کوه سیاه دهدشت در فراوانی منابع آب با استفاده از G

نویسنده

مربی گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهدشت

چکیده

تاقدیس کوه سیاه در حدود 20کیلومتری شمال شرق شهرستان کهگیلویه قرار دارد. محدوده مورد بررسی از نظر ذخایر منابع آب در
استان کهگیلویه و بویر احمد بسیار حایز اهمیت می باشد. در این میان ذخایر کارستی منطقه به عنوان یکی از منابع استراتژیک آب
مورد توجه مسوولین قرار دارد. عوامل متعددی در پدیده کارستی شدن و تشکیل منابع آب در سازندهای کربناته حائز اهمیت می باشند
از عوامل مؤثر در ایجاد و گسترش این پدیده می توان به سنگ شناسی، توپوگرافی، میزان نزولات، سطوح ناپیوستگی، شیب ها و مناطق
خرد شده لایه ها اشاره نمود. در این پژوهش نقش عوامل ساختاری در توسعه منابع آب در منطقه کهگیلویه مورد بررسی قرار گرفته
است. بدین منظور ابتدا مبادرت به تهیه لایه های اطلاعاتی شامل شبکه هیدروگرافی، عناصر تکتونیکی، خطواره ها، پتانسیل کارست
و منابع آب کارستیک با استفاده از نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی، بررسی عکس های هوایی و پردازش تصاویر ماهواره ای شد.
لایه های اطلاعاتی در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی GISمورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. نتایج نشان می دهد که ارتباط نزدیکی
بین خطواره ها، عناصر تکتونیکی و شیب توپوگرافی با فراوانی منابع آب کارستیک درمنطقه مورد مطالعه وجود دارد. این روابط نشانگر
نقش بارز عناصر تکتونیکی و لزوم توجه به آن در بررسی استعداد منابع آب و انتقال آب های زیرزمینی در مناطق کارستیک می باشد

کلیدواژه‌ها