انتخاب ساختگاه برتر سد و نیروگاه برق آبی پیرتقی با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره )(AH

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زمینشناسی مهندسی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان

2 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

سد و نیروگاه برقابی پیرتقی در فاصله 50کیلومتری شرق میانه و 45کیلومتری جنوب غرب خلخال بر روی رودخانه قزلاوزن در
استان اردبیل ساخته خواهد شد. برای این سد دو ساختگاه تحت عنوان 15و 15 Aمعرفی شده است. در این مقاله با استفاده از
روش ارزیابی چند معیارهی ایاچپی) ، (AHP, Analytic Hierarchy Processساختگاه برتر جهت احداث سد تعیین شد.
برای انتخاب ساختگاه برتر، 8معیار و 26زیرمعیار تعریف شد، سپس با استفاده از نرمافزار سوپر دسیژن )(Super Decision
مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس بررسیهای انجام شده، در زیر معیارهای مربوط به طبقهبندی ،DMR ،RMR ،Qمقادیر کمی
SPI ،RQDو ،GSIنفوذپذیری تکیهگاهها و بستر، مقاومت فشاری تکمحوری، مدولهای تغییر شکل، پایداری و شرایط جانمایی
تونلهای آببر به نیروگاه، موقعیت درزههای اصلی و گسلها در محل محور سد، حجم خاکبرداری و سنگبرداری، عمق
قرارگیری تودههای نامقاوم پیروکلاستیک و تراکم بافتی مصالح پی آبرفتی، ساختگاه 15 Aدر ماتریس مقایسه امتیازهای بالاتری را
به خود اختصاص داد و به عنوان ساختگاه برتر معرفی شد

کلیدواژه‌ها