تحلیل عملکرد هیدرولوژیکی محل دفن زباله های شهر رشت

نویسندگان

1 دانشیار هیدروژئولوژی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران

2 دانشیار هیدروژئولوژی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

3 دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران

چکیده

امروزه آلودگی ناشی از محلهای دفن زباله به عنوان یکی از تهدیدهای جدی محیط زیست و از جمله منابع آب زیرزمینی تلقی
میشود. در مطالعه حاضر، محل دفن زبالههای رشت به عنوان یکی از منابع ایجاد آلودگی در مناطق شمالی کشور مورد ارزیابی
قرار گرفته است. این منطقه تنها محل دفن پسماندهای شهر رشت واقع در منطقه سراوان میباشد که در فاصله 20کیلومتری
جنوب شهر رشت و در ارتفاع 200متری واقع شده است. به منظور تعیین خصوصیات ساختاری منطقه مورد مطالعه از نقشههای
زمینشناسی موجود و اطلاعات بدست آمده از 4سونداژ ژئوالکتریکی صورت گرفته در اطراف محل دفن زبالهها استفاده شد.
بررسی رسوبشناسی منطقه مورد مطالعه نیز با بهرهگیری از 4نمونه رسوب برداشت شده از محل هر سونداژ و تحلیل دانهبندی
آنها صورت گرفت. نتایج نشان میدهد که ضخامت رسوبات سطحی و عمق سنگ کف بسیار کم است. در این مطالعه از نرمافزار
Visual HELPبرای تعیین نرخ تولید شیرابه استفاده شد. تحلیل عملکرد هیدرولوژیکی محل دفن زبالههای رشت در دو بازه
زمانی 15و 50ساله و با توجه به اطلاعات جوی ایستگاه رشت به عنوان نزدیکترین ایستگاه سینوپتیکی به محل دفن زبالهها
و خصوصیات ساختاری این محل دنبال شد. بر اساس ملاحظات اعمال شده، میزان تولید شیرابه از کف محل دفن زبالهها و نشت از
آن معادل 0/69متر بر سال تعیین شد

کلیدواژه‌ها