بررسی امکان تهیه ماسه استاندرد ازمنابع سیلس استان هرمزگان به منظور استفاده در صنایع سیمان

نویسندگان

1 دانشیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه هرمزگان

2 دانشیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس آزمایشگاه گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه هرمزگان

چکیده

تولید سیمان در کشور روز به روز در حال افزایش میباشد. ضرورت کنترل سیمانهای تولیدی به جهت اسـتاندارد بـودن، بـر کسـی
پوشیده نیست. در حال حاضر از ترکیب ماسههای سیلیسی وارداتی از کشور آلمان و سیمان تولیدی، بتن تهیه شـده و آزمـایش هـای
مقاومت فشاری و خمشی روی آن انجام و با مقاومت استاندارد بتن مقایسه و مورد قبول و یا رد قرار میگیرد. بـا توجـه بـه و جـود
اندیسهای سیلیس در چند ناحیه استان هرمزگان )منطقه حاجی آباد( نمونههای لازم ) 5نمونه ( از رخنمـونهـای مختلـف سـیلیس
تهیه شده است. نمونههای مذکور مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفته و میزان سیلیس و عناصر دیگر تعیین گردید. هم چنین بـه منظـور
شناسایی کانیها و تعیین میزان شکستگی و...، از نمونههای اولیه مقاطع نازک تهیه و مورد مطالعه میکروسـکپی قـرار گرفـت. سـپس
نمونه مناسب با توجه به مطالعات اولیه انتخاب شد. این نمونهها خرد شده و سپس دانهبنـدی گردیـد. از سـه نمونـه ماسـه سیلیسـی
داخلی و نیز ماسه استاندارد آلمانی قالبگیری شده و بر اساس دستورالعمل استاندارد انتخابی، مقاومت فشاری و خمشی بتنهای تهیـه
شده، اندازهگیری شد. براساس مقایسه میزان مقاومت فشاری و خمشی بتنهای تهیه شده با سیلیسهـای داخلـی بـا میـزان مقاومـت
فشاری و خمشی بتن تهیه شده با ماسه استاندارد)آلمانی( و نیزمقایسه با دیگر مشخصات ظاهری و فیزیکی نمونـه اسـتاندارد، نمونـه
مناسب تر انتخاب و پیشنهاد گردید

کلیدواژه‌ها