جذب بیولوژیک یون های مس و منگنز موجود در پساب معدن مس سرچشمه با استفاده از مخمر ساکارومایسس

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مهندسی معدن، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد، واحد تهران شمال

3 کارشناس ارشد بیوتکنولوژی، دانشکده علوم نوین، دانشگاه تهران

چکیده

در این مطالعه به بررسی فرآیند جذب یون های Cuو Mnموجـود در پسـاب معـدن مـس سرچشـمه بـا اسـتفاده از گونـه مخمـری
ساکارومایسس در سیستم فلاسک غوطه ور )ناپیوسته( پرداخته شد. با تغییر شرایط و عوامل مؤثر در جذب از قبیل pHپساب، مـدت
زمان تماس جاذب و پساب، مقدار جاذب و دما، بهینه سازی انجام گردیده و بهترین مقادیر این عوامل برای رسـیدن بـه میـزان جـذب
حداکثر به دست آمد. بر این اساس pH=6به عنوان بهترین pHتعیین گردید. پس از 120دقیقه از آغاز عملیات سیسـتم بـه حالـت
تعادل رسیده و دیگر جذبی صورت نگرفت. داده های جذبی برای Cuو Mnبرازش نسبتاً خوبی با ایزوترم جـذبی فرنـدلیش داشـت
در حالی که برازش آن ها با مدل جذبی لانگمور خوب نبود. همچنین با افـزایش دمـا میـزان جـذب افـزایش یافـت کـه ایـن موضـوع
بر گرماگیر بودن واکنش دلالت می کرد

کلیدواژه‌ها