پیش بینی عملکرد ماشین های بازویی حفر تونل )رودهدر( بر اساس انرژی ویژه و زاویه بین امتداد تونل و صفحات ناپیوستگی ها

نویسنده

استادیار گروه مهندسی معدن،دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران

چکیده

ماشین های بازویی حفر تونل )رود هدرها( از آن دسته از ماشین هایی می باشند که قابلیت و انعطاف پذیری بی نظیری در حفاری
مکانیکی تشکیلات سنگی نرم تا مقاومت متوسط را دارا می باشند، از این رو به طور گسترده در معدن کاری زیرزمینی و تونل سازی
مورد استفاده قرار می گیرند. ارزیابی و پیش بینی عملکرد رود هدرها عاملی بسیار مهم در کاربرد موفقیت آمیز آنها محسوب
می شود. هدف اصلی این تحقیق، ارائه مدلی برای پیش بینی عملکرد ماشین های رودهدر بر اساس انرژی ویژه )کار انجام شده
برای حفاری واحد حجم سنگ( و زاویه آلفا )زاویه بین امتداد تونل و صفحات ناپیوستگی ها( می باشد. برای این منظور
طی ارزیابی دقیق عملکرد رود هدرها و برداشت های میدانی و عملیاتی مستمر در تونل های اصلی و گالری های دسترسی معدن
زغالسنگ پروده طبس، یک بانک اطلاعاتی جامع با قابلیت اعتماد بالا از عملکرد رود هدرها و خصوصیات ژئومکانیکی تشکیلات
سنگی مورد حفاری تهیه شد و مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار گرفت. نتایج تحلیل ها نهایتاً منجر به ارائه مدل های پیش بینی
عملکرد رودهدرها بر اساس انرژی ویژه ) (SEو زاویه آلفا )∝( گردید. نتایج نشان داد که ارتباط بسیار خوبی بین نرخ حفاری آنی
رودهدر ) (ICRو ) (SEبا ضریب تعیین ) (R²=0.91وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل ها نشان داد که رابطه خوبی نیز بین نرخ
حفاری آنی رود هدر ) (ICRو زاویه آلفا )∝( با ضریب تعیین ) (R²=0.96وجود دارد. نتایج حاصله از تحقیق نشان داد که این
سری جدید معادلات را می توان به طور موفقیت آمیزی برای پیش بینی عملکرد رودهدرها در معادن زغالسنگ به کار برد

کلیدواژه‌ها