محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند کنگان در میدان کیش

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زمین شناسی،دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران

2 دانشیار، گروه ژئوشیمی، پژوهشگاه صنعت نفت

3 استاد، پردیس علوم، دانشگاه تهران

چکیده

سازند کنگان به سن تریاس زیرین، مهمترین سنگ مخزن هیدروکربنی در جنوب باختری ایران و خلـیج فـارس بـوده کـه در گـروه
دهرم جای دارد. مطالعات پتروگرافی مغزه و خرده های حاصل از حفاری این سازند در میدان کیش واقع در خلیج فـارس حـاکی از
آن است که سازند کنگان از چهارده رخساره میکروسکوپی تشکیل شده که در کمربندهای رخسارهای پهنه کشندی، تالاب پشت سد
و سد االیتی نهشته شده اند. مجموعه رخسارهها و کمربندهای رخسارهای نشاندهنـده رسـوبگذاری در بخـش داخلـی یـک پلاتفـرم
کربناته از نوع رمپ هوموکلینال است. تغییرات عمودی رخساره ها و بررسی لاگ های ژئوفیزیکی به ویژه لاگ گاما نشان دهنده سـه
سکانس رسوبی رده سوم است. مرز بین سکانس ها ناپیوستگی نوع دو است. هر سـکانس از دسـته رخسـارهای) TSTدر برگیرنـده
رخسارههای تالاب پشت سد و پهنه کشندی( و ) HSTدربردارنده رخسارههای سدی( ساخته شده است

کلیدواژه‌ها